Ưu tiên dành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Liên hệ ngay

ENG | VNI

Chính sách thay đổi hoặc hủy lịch sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp khách hàng thay đổi hoặc hủy lịch sử dụng dịch vụ thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Think Space như sau:

Thay đổi lịch sử dụng dịch vụ:

STTNội dungGiá trị bồi thường trên chi phí thuê không gian, trang thiết bị bị dờiGiá trị bồi thường trên chi phí sử dụng đồ ăn thức uống bị dời
1Báo trước tối thiểu 15 ngày tính từ ngày sử dụng dịch vụKhông áp dụngKhông áp dụng
2Báo trước trong khoảng từ 2 - 14 ngày trở xuống tính từ ngày sử dụng dịch vụ70% tiền cọc của ngày bị dời tại thời điểm báo dờiKhông áp dụng
3Báo trước 1 ngày (24 giờ) trở xuống tính từ ngày sử dụng dịch vụ100% tiền cọc của ngày bị dời tại thời điểm báo dời100% tiền cọc của ngày bị dời tại thời điểm báo dời
  • Ngày sử dụng dịch vụ mới cách ngày sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã đặt không quá 30 ngày. Trong trường hợp ngày sử dụng dịch vụ mới quá 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã đặt, khách hàng phải bồi thường theo quy định tại mục 2.2 Hủy lịch sử dụng dịch vụ.

  • Think Space được quyền thỏa thuận ngày sử dụng dịch vụ mới cho khách hàng theo tình hình thực tế của Think Space.

  • Số tiền cọc còn lại của khách hàng còn thừa sau khi đã được cấn trừ vào chi phí bồi thường (nếu có) sẽ không được hoàn lại và được bảo lưu tối đa 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã đặt. Sau 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã đặt, Think Space sẽ không bảo lưu và không hoàn lại phần tiền cọc trên.

  • Trong trường hợp thay đổi lịch sử dụng dịch vụ, Think Space sẽ không phục vụ dịch vụ đồ ăn thức uống mang về cho lần bị thay đổi lịch sử dụng và khách hàng vẫn phải bồi thường cho Think Space theo quy định.

 

Hủy lịch sử dụng dịch vụ:

 
STTNội dungGiá trị bồi thường trên chi phí thuê không gian, trang thiết bị bị dờiGiá trị bồi thường trên chi phí sử dụng đồ ăn thức uống bị dời
1Báo trước tối thiểu 15 ngày tính từ ngày sử dụng dịch vụ50% tiền cọc của ngày bị hủy tại thời điểm báo hủyKhông áp dụng
2Báo trước trong khoảng từ 2 - 14 ngày trở xuống tính từ ngày sử dụng dịch vụ100% tiền cọc của ngày bị hủy tại thời điểm báo hủy50% tiền cọc của ngày bị hủy thời điểm báo hủy
3Báo trước 1 ngày (24 giờ) trở xuống tính từ ngày sử dụng dịch vụ100% tiền cọc của ngày bị hủy tại thời điểm báo hủy100% tiền cọc của ngày bị hủy tại thời điểm báo hủy
 
Trong trường hợp khách hàng huỷ lịch sử dụng dịch vụ mà không phải do lỗi của Think Space hoặc do sự kiện bất khả kháng thì Think Space sẽ không phục vụ dịch vụ đồ ăn thức uống mang về cho lần bị hủy lịch sử dụng và khách hàng vẫn phải bồi thường cho Think Space theo quy định.