We are

COMPETENCY DEVELOPMENT COMMUNITY

THINK mong muốn…

  • Cùng với các tổ chức đào tạo và người dẫn dắt chuyên tâm, chúng tôi sẽ xây dựng nên một cộng đồng những “chiến binh thời đại mới” - những chiến binh không ngại đương đầu với thử thách, nhìn thấy những cơ hội lớn, hiểu được giá trị của bản thân và vai trò của mình trong sự phát triển của xã hội, vì chúng tôi tin rằng: “The next generation has to be much better than us - Thế hệ tiếp nối sẽ vượt trội hơn thế hệ của chúng tôi.”

  • Thành viên của chúng tôi